Avís legal

  1. Dades del lloc web
  2. Drets de propietat intel·lectual
  3. Protecció i tractament de dades de caràcter personal
  4. Cookies
  5. Protecció i cessió de dades personals
  6. Seguretat de les dades de caràcter personal
  7. Drets de les persones interessades

 

1. Dades del lloc web

El web www.elsetrilldor.com (en endavant, el “Lloc Web”) és un domini d'Internet de titularitat de María Ángelez González Parra i és el seu únic web oficial.

María Ángelez González Parra, amb NIF 40426790N té l'adreça a c/Tortellà 10, 17600 Figueres, GIRONA. Pot contactar amb María Ángelez González Parra a través del núm. de telèfon +34 972 50 55 40.

 

2. Drets de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts difosos a través del lloc www.elsetrilldor.com pertanyen a María Ángelez González Parra, llevat que s'indiqui una titularitat diferent.

La informació subministrada a través del lloc web està protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol·licitar-ne l'autorització.

Les marques, signes distintius i logotips que apareguin en aquest lloc web són propietat de María Ángelez González Parra, si no s'indica una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

 

3. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

María Ángelez González Parra, titular del domini d'aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

 

4. Cookies

María Ángelez González Parra no utilitza cookies en el seu web per a la captació de dades personals identificatives dels usuaris. L'ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar als usuaris l'accessibilitat i navegació segura del lloc web.

 

5. Protecció i cessió de dades personals

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en els formularis del web poden ser objecte de tractament i poden quedar incloses al nostre fitxer informatitzat, propietat de María Ángelez González Parra amb l'exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d'informació.

María Ángelez González Parra es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

 

6. Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d'aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l'usuari.

 

7. Drets de les persones interessades

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l'adreça postal del restaurant: c/Tortellà 10, 17600 Figueres, GIRONA.